Ośrodek szkoleniowo-naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Analizy oddziaływania słońca DGP, DA, DF i zysków energii z promieniowania słonecznego.

Nasza firma przygotowała szereg analiz wspierających proces projektowy dla pracowni Roark Studio, na podstawie których opracowano projekt konkursowy na ośrodek szkoleniowo-naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektantów było stworzenie koncepcji obiektu zdrowego i ekologicznego.

Idea zdrowych budynków wywodzi się z szerokiej analizy dot. ludzkiej percepcji, hormonalnych reakcji na trójwymiarową przestrzeń, ale również dobrego samopoczucia związanego z komfortem termicznym, odpowiednim nasłonecznieniem czy oddziaływaniem materiałów i kolorystyki na odbiorcę.

Cele i zamierzenia

Istotnym elementem koncepcji jest zaprojektowanie budynku, którego oddziaływanie na środowisko będzie jak najbardziej neutralne.

Koncepcja powstała z myślą o uzyskaniu certyfikatu BREEAM, który narzuca szereg rozwiązań korzystnych dla środowiska. Ponadto założono, że zespół projektowanych obiektów powinien odznaczać się jak najmniejszym śladem węglowym (carbon footprint). Z tego względu główny budynek zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, której ślad węglowy jest dużo mniejszy niż konstrukcji żelbetowej. Oczywiście, tego typu konstrukcja nadaje się też idealnie do realizacji proponowanych funkcji.

Analiza dotycząca nasłonecznienia

Korzystne dla środowiska rozwiązania wynikają również z analiz dot. nasłonecznienia, komfortu cieplnego czy efektywności energetycznej, które zostały przeprowadzone w trakcie opracowania niniejszej koncepcji.

Pierwszą z przeprowadzonych analiz było oszacowanie ilości energii możliwej do pozyskania z promieniowania słonecznego. Odpowiedni dobór materiałów zapewni pasywne zyski cieplne.

Rysunek nr 1 – Oszacowanie ilości energii możliwej do pozyskania z promieniowania słonecznego. Odpowiedni dobór materiałów zapewni pasywne zyski cieplne.
Rysunek nr 2 – Oszacowanie ilości energii możliwej do pozyskania z promieniowania słonecznego. Odpowiedni dobór materiałów zapewni pasywne zyski cieplne.
Rysunek nr 3 – Przedstawiono wykres zysków energetycznych w skali roku.
Rysunek nr 4 – Analiza Daylight Autonomy przestrzeni audytorium.

Rysunek nr 5 – Analiza Daylight Factor przestrzeni audytorium.

Ocena komfortu użytkowania

W celu oceny komfortu użytkowników sal konferencyjnych zbadano tzw. „oślepienie światłem dziennym” (glare). Uzyskano wynik na poziomie 3% przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 8%.

Rysunek nr 6 – Po lewej stronie widok z punktu widzenia obserwatora przedstawiony jako mapa rozkładu odbić światła. Po prawej stronie mapa największych źródeł „oślepienia”
Rysunek nr 7 – Wykres rocznego prawdopodobieństwa „oślepienia światłem dziennym”.

Analiza melanopic lux

Przeprowadzono tzw. analizę „melanopic lux”, która określa kolor światła i intensywność we wnętrzu oraz ich wpływ na percepcję, uwagę i spokój użytkownika. Według wytycznych certyfikacji WELL wymagane jest 125EML dla potrzeb edukacyjnych, co zostało spełnione w prezentowanej koncepcji dla 75% powierzchni projektowanych sal konferencyjnych.

Rysunek nr 8 – Analiza melanopic lux sztucznego oświetlenia przestrzeni

Przygotowano analizę dot. komfortu cieplnego użytkowników projektowanej przestrzeni edukacyjnej (thermal comfort). Dla celów symulacji założono warunki temperaturowe, wilgotnościowe, sposób poruszania się użytkowników oraz systemy wentylacji. Uzyskano wynik 51% komfortu termicznego (51% godzin pracy w ciągu roku) możliwych do uzyskania za pomocą metod pasywnych. Jest to bardzo wysoki wynik dla tej lokalizacji geograficznej.

Proponuje się trzy główne strategie:

  • passive solar heating – zyski ciepła poprzez okna,
  • thermal mass – zastosowanie materiałów, które będą absorbować i przechowywać energię,
  • night ventilation – nocne chłodzenie pomieszczeń poprzez wypuszczanie nagrzanego powietrza, które będzie się zbierać w najwyższych partiach budynku.
Rysunek nr 9 -Psychrometric Chart, Kolorem oznaczono liczbę godzin, na osi „x” zaznaczono temperaturę, zaś oś „y” oznacza wilgotność powietrza .